Para visualizar as vantagens dos VIPs, basta clicar em Detalhes.

Kit Farm10

R$ 35.00

Kit Farm15

R$ 70.00

Looting 10

R$ 30.00

Looting 12

R$ 60.00

Maq. de Cash (x50)

R$ 45.00

Maq. de Cash (x100)

R$ 80.00

Maq. de Cash (x1000)

R$ 120.00

Cash ( 1K )

R$ 1.00

Cash ( 10K )

R$ 10.00

Cash ( 50K )

R$ 50.00